สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ขอประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการเพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ข้อ 9 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติและให้เสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน และมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกำหนดหากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาได้ประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการที่กระทรวงสาธารสุข โดยกรมควบคุมโรคกำหนด ให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ