วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนจัดการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2570) ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน